Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3535
Search

บันทึกเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

บันทึกเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 

สำหรับบันทึกข้อมูลเมื่อพนักงานมีความต้องการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรBenefit
:

สามารถเลือกประเภทการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรได้ว่าจะจ่ายพร้อมค่า จ้างหรือจ่ายเป็นเงินสด

สามารถระบุงวดการจ่ายได้ว่าให้มีผลกับงวดการจ่ายใด

สามารถดูสถานะเอกสารได้ว่ามีการนำไปจ่ายหรือยัง

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :

รายงานการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร