Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search

Overview

โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล     ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HR-Pro เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กร โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากร รองรับงานส่วนต่างๆ ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด. 1 , ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือนแล้ว โปรแกรมยังมีรายงานราชการต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรสามารถพิมพ์ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาย ภงด.1 , ภงด. 1 ก , ภงด. 91
 
 Organization Chart
 
     เป็นระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด บันทึก Job Description ของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด กำหนดรายการรายได้ รายการหัก ประเภท OT ประเภทการลาได้ไม่จำกัด ทั้งนี้หลังจากที่กำหนดแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับระบบอื่น ๆ ต่อไป
     

 Personnel
 
        เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงาน หลังจากที่กำหนดโครงสร้างต่างๆ ขององค์กรเสร็จแล้ว ก็จะนำข้อมูลต่างๆที่กำหนดมาบันทึกประวัติของพนักงานโดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงาน โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว บุคคลค้ำประกัน ข้อมูลรายได้/รายหัก ความสามารถ สถานะภาพส่วนตัว   ค่าลดหย่อนประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน
     
 Payroll
 
     เป็นระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ( รายได้ / รายหัก )        ที่จ่ายให้กับพนักงานเพื่อคำนวณเงินเดือน / ค่าแรงรายวัน / ค่าแรงรายชั่วโมง / ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม หลังจากที่ทำการประมวลผลเงินเดือนแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถบันทึกข้อมูล ภงด. 1 ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได้และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้พร้อมทั้งสามารถเก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี
     
 Time Attendance
 
     เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด /ลา/ มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้ รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า - กลับก่อนกำหนดได้ มีรายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคนซึ่งทำให้แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
     
 Welfare
 
        ระบบเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระเงินกู้ การจ่ายชำระเงินกู้ของพนักงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน บันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งแบบเงินสดและหักจากเงินเดือนของพนักงาน บันทึกเบิก – จ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงานในบริษัท
     
 Training
 
     ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรของตนเองมากขึ้น  เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ ย่อมมาจากพนักงาน ที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน    การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Overview