ฟังก์ชันสำหรับสำนักงานบัญชี

"จะดีแค่ไหน"

หากโปรแกรมบัญชี รองรับการใช้งาน

สำหรับสำนักงานบัญชีได้ทุกอย่าง

ฟังก์ชันสำหรับสำนักงานบัญชี

ฟังก์ชั่น ที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี

อยากเปิดงวดบัญชีใหม่ แต่งวดเก่าก็ยังไม่ได้ปิด!

การปิด-เปิดงวดบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะโปรแกรมของเราสามารถ ทำได้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกัน และยังสามารถเปิด-ปิด งวดปีภาษีรายเดือน ชั่วคราวได้ เพื่อการจัดการความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละเดือน

ค้นหาข้อมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย จากฐานข้อมูลสรรพากรได้

ระบุข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย ในเอกสารได้ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ โดยดึงรายชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากฐานข้อมูลสรรพากรโดยตรง ทำให้ สามารถบันทึกรายการได้รวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูลได้

Import - Export ข้อมูลบัญชีได้ง่าย ไม่ต้องคีย์ซ้ำ

รองรับการ Import/Export ข้อมูลรายวันซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย จากฐานข้อมูลลูกค้า เข้าสู่ฐานข้อมูลของสำนักงานบัญชี โดยสำนักงานบัญชีไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาการทำงาน

 • ระบบขาย (Sales Order) เช่น ขายเชื่อ, ขายสด, เพิ่มหนี้, ลดหนี้, ลดหนี้ (เงินสด)
 • ระบบซื้อ (Purchase Order) เช่น ซื้อเชื่อ, ซื้อสด, เพิ่มหนี้, ส่งคืนเจ้าหนี้
 • ระบบ Stock (Inventory Control) เช่น ใบเบิก รับสินค้าผลิตเสร็จ โอนย้ายสินค้าเข้า โอนย้ายสินค้าออก
  หน้าจอ Import

  สามารถกำหนดช่วงเวลา Auto Import Data (Schedule Plan) เช่น ขายเชื่อ, ซื้อเชื่อ Set Auto Import ทุกวันที่ 5 ของเดือน, ทุกวันจันทร์, ทุก 24.00 น. เป็นต้น

  
						หน้าจอ Auto Import

  ข้อมูลที่บันทึก ต้องตรวจสอบ
  และวิเคราะห์ได้ด้วย Audit Trail

  การตรวจสอบข้อมูลภายในเพื่อความถูกต้อง จะต้องมีรายงานให้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้

  หน้าจอ Audit Trail

  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
  (Audit and Internal Control)

  สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

  หน้าจอ ตรวจสอบ Audit and Internal Control

  วางแผนภาษี ประหยัดเวลาเตรียมภาษี
  และปิดงบการเงิน ได้แบบเรียลไทม์

  สามารถยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภพ.30,ภงด.3,ภงด.53 รองรับรูปแบบภาษีได้อย่างครบถ้วน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, โดยสามารถวางแผนการบันทึกรายการภาษีซื้อ,ขาย ล่วงหน้า-ย้อนหลัง ได้ตามต้องการ

  มีรายงานให้ครอบคลุมสำหรับการใช้งานจริง เช่น งบทดลอง, กระดาษทำการ, เปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ เป็นต้น

  รองรับ E-Tax Invoice

  ทีมบัญชีสามารถออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e Tax-invoice & e-Receipt ได้ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากกรมสรรพากร ถูกต้อง ตามเกณฑ์ของสรรพากร

  หน้าจอ E-tax Invoice

  คุณสมบัติเพิ่มเติม

  ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้สำนักงานบัญชีทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   width: 20%;

  เพิ่มสมุดบัญชีกี่เล่มก็ได้

  สมุดบัญชีมาตรฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับการบริหารธุรกิจบางประเภท โปรแกรมของเราสามารถเพิ่มได้มากกว่านั้น และไม่จำกัดสมุดบัญชีด้วย

  ลงบัญชีอัตโนมัติ ได้หลายแบบ

  สามารถสร้างรูปแบบการลงรายการบัญชีได้ไม่จำกัด เพื่อให้เลือกใช้ได้หลากหลายตามประเภทที่ทำรายการ

  กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามต้องการ

  การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ตามสมุดบัญชี หรือตามความต้องการ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายและสะดวกขึ้น

  บันทึกบัญชีอย่างรวดเร็ว

  บันทึกรายการรายวัน แบบอ้างอิงข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ได้โดยตรง ง่ายและสามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลรายวันตามสมุดบัญชีต่างๆได้ง่ายขึ้น

  ตรวจสอบจำนวนเอกสารข้อมูลรายวันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

  ตรวจสอบข้อมูลที่มีทำเอกสารต่างๆ สำหรับลูกค้า เพื่อนำมาประเมินรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  บันทึกเอกสารเข้าระบบก่อน แล้วค่อยลงรายการบัญชีภายหลัง

  บันทึกข้อมูลลงไปในระบบเพื่อตรวจสอบยอด แล้ว Post ลงรายการรายวันภายหลังที่ตรวจสอบรายการเสร็จได้

  สรุปยอดรายเดือนตามสมุดบัญชีได้

  สามารถตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท แบบสรุปประจำเดือน ตามสมุดบัญชี หรือรหัสบัญชีได้อีกด้วย

  แนบรูปและไฟล์เอกสาร

  สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือเอกสารประกอบข้อมูลได้ไม่จำกัด สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน และชัดเจนยิ่งขึ้น

  บันทึกไว้ในระบบ ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

  มีรายงานให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์