OnlineSoft

OnlineSoft ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันเราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs"

สร้างพันธมิตรสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาในการนำซอฟต์แวร์และ IT มาใช้ในองค์กร

ให้การสนับสนุน (Support) ซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านพัฒนา และการนำไปใช้

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในการนำซอฟต์แวร์และ IT มาใช้ในองค์กร

โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี

ตอบโจทย์สำนักงานบัญชียุคใหม่ และนักบัญชียอมรับ

โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี นักบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้สอบบัญชี ผู้รับทำบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชี CPA ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการทำบัญชีให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบบัญชีแบบครบวงจร
ระบบขายและลูกค้าการค้า

ระบบขายและลูกหนี้การค้า

ระบบจัดการงานขาย สามารถจัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ออกใบกำกับภาษี ตัดของออกจากคลัง และจัดของ เพื่อนำส่งสินค้า
ระบบซื้อและเจ้าหนี้การค้า

ระบบซื้อและเจ้าหนี้การค้า

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดทำได้ตั้งแต่ การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ
ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบงานคลังสินค้า ที่ครอบคลุมไปตั้งแต่การตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว
ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบบัญชี การเงิน

ระบบงานบัญชีที่รองรับการเรียกดูบัญชีแยกประเภท การลงบันทึกรายวัน และการวิเคราะห์ GL แยกตามแผนก ตาม Job และตามสาขาได้
ระบบภาษี ธนาคารและเช็ค

ระบบภาษี ธนาคารและเช็ค

สำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของกิจการ เป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร และยังสามารถ พิมพ์ ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 รวมทั้งหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี ที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ
ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรงสามารถตรวจสอบการคิดค่าเสื่อมราคาได้ Real Time และ Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL
ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ที่จ่ายให้กับพนักงาน เพื่อคำนวณเงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล

ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล

ระบบลาออนไลน์ ฟังก์ชั่นครบ ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time

ฟั่งก์ชั่น ที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี

จัดการข้อมูล

จัดการข้อมูล

จัดการภาษี

จัดการภาษี

จัดการงบการเงิน

จัดการงบการเงิน

ควบคุมและตรวจสอบภายใน

ควบคุมและตรวจสอบภายใน

จัดการข้อมูล

  • สามารถ Import ข้อมูลลูกค้าจากกรมสรรพกร ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ง่าย

  • Import-Export ข้อมูลซื้อ ขาย รับ จ่าย รายการรายวัน (GL) ได้แบบ Auto และสามารถกำหนดแผน (Plan) ได้ล่วงหน้า

จัดการข้อมูล

จัดการภาษี

  • สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ลดภาระในการจัดเตรียมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี

  • สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ในการทำ ภงด.3, 53, ภพ.30

  • สามารถ Export file แล้วนำยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

จัดการภาษี Export file ภงด.3, 53, ภพ.30  แล้วนำยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

จัดการงบการเงิน

  • สามารถสร้างรูปแบบงบการเงินได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งบดุล, กำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน, งบการเงินตามรูปแบบกรมสรรพกร, ภงด.51, ภงด.50 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนักบัญชีและเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้วางแผนและประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ

จัดการงบการเงิน สร้างรูปแบบงบการเงินได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
					งบดุล, กำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ควบคุมและตรวจสอบภายใน

  • ช่วยลดโอกาสการเกิดและลดผลกระทบจากความเสี่ยง ที่จะเกิดกับองค์กร และเพิ่มโอกาสให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนด

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ Audit & Internal Control เช่น ป้องกันการ Run ข้ามเอกสาร, เตือนเมื่อเลขที่ใบกำกับภาษีขายซ้ำ, ตรวจสอบสินค้าติดลบ,ตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่ post gl, ตรวจสอบ user ที่ลบหรือแก้ไขเอกสารโดยพลการ

จัควบคุมและตรวจสอบภายใน

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ดีอย่างไร?

การทำงาน ที่ตอบโจทย์

ได้รับการยอมรับ จากนักบัญชี

บริการหลังการขาย ที่ยอดเยี่ยม

พัฒนาโดยทีมงาน มืออาชีพ

สมัครเป็น PARTNER โปรแกรมบัญชี

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เพื่อเข้าสู่การทำบัญชีในยุคติจิตอล ที่มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ
ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้โปรแกรมบัญชี WINSpeed

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี WINSpeed สำหรับสำนักงานบัญชี

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี ตอบโจทย์สำนักงานบัญชียุคใหม่ และนักบัญชียอมรับ

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อสำนักงานบัญชี :
จำนวนพนักงานบัญชี :
จำนวนลูกค้าที่ให้บริการ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชันอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์