Onlinesoft

OnlineSoft ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันเราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs"

สร้างพันธมิตรสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาในการนำซอฟท์แวร์ และ IT มาใช้ในองค์กร

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในการนำซอฟท์แวร์ และ IT มาใช้ในองค์กร

ให้การสนับสนุน (Support) ซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านพัฒนา และการนำไปใช้

ซอฟต์แวร์คุณภาพ ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
โปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ของไทย ใช้งานง่าย ครบทุกฟังก์ชัน ยืดหยุ่นสูง รองรับตามมาตรฐาน กรมสรรพากร
โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRD & HRM More Productivity with Lower Cost
โปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สิน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิด ภายในบริษัทอย่างเป็นระเบียบ
Prosoft ibiz
					โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting

Prosoft ibiz

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting

จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

Prosoft WINSpeed
					โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขาย สามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลัง สินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น จากการขายสินค้ารวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี

Prosoft HRMI
					โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’ ใช้คำนวณเงินเดือน และค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงิน การจ่ายเงินให้กับพนักงาน มีระบบประมวลผลเงินเดือน ถูกต้อง แม่นยำ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสด มีแบบฟอร์ม ครบถ้วน

สมัครเป็น Partner กับ เรา

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เพื่อเข้าสู่การทำบัญชีในยุคติจิตอล ที่มีประสิทธิภาพ

Blog

สินทรัพย์ในทางบัญชี หมายถึง ทรัพยากรที่มีและอยู่ในการควบคุมของกิจการ สินทรัพย์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ซึ่งสามารถตีราคามูลค่าเป็นเงินได้ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล ของ เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตเราสามารถ
15 ผู้เข้าชม
ในวงการวิชาชีพบัญชี ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากด้านเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพบัญชียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดอย่างใน ปี 2020 แนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร
11 ผู้เข้าชม
สภาวิชาชีพบัญชี จึงแจ้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว สามารถแจ้งขอผ่อนผันการใช้สิทธิขอโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ได้ โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
31 ผู้เข้าชม
ข่าวเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ โดยคนที่ถูกออกหนังสือรับรองก็ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนั้น แต่เจ้าของบริษัททำให้เพราะเกรงใจผู้ใหญ่ แล้วปรากฎภายหลังว่า ผู้หญิงคนนั้นได้ถูกบังคับให้ไปค้าประเวณีที่ออสเตรเลีย ทำให้เจ้าของบริษัทเจอตำรวจจับข้อหาค้ามนุษย์ ผมมาคิดๆดู บริษัทผมมีสาวๆสวยๆแยะ แล้วก็มีตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศกันพอสมควร อย่างนี้ เพื่อป้องกันปัญหาเอาไว้ก่อน ผมสามารถจะไม่ออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสถานภาพพนักงานได้หรือไม่ หรือจะป้องกันโอกาสที่จะเกิดเรื่องอย่างที่เป็นข่าวได้อย่างไรบ้าง
10 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์