Products

46 รายการ
Download myAccount-Cloud
ibiz โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว
Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขาย สามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลัง สินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น จากการขายสินค้ารวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี
Prosoft HRMI โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’ ใช้คำนวณเงินเดือน และค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงิน การจ่ายเงินให้กับพนักงาน มีระบบประมวลผลเงินเดือน ถูกต้อง แม่นยำ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสด มีแบบฟอร์ม ครบถ้วน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์