WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี

Prosoft WINSpeedโปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี ผู้รับทำบัญชี เทียบเท่าโปรแกรมบัญชี ERP ราคาประหยัด ครบทุกฟังก์ชัน เริ่มต้นจากการทำบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย วางแผนจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา พยากรณ์ยอดขาย บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้าออก โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ เช่น ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์งบดุล งบกำไร(ขาดทุน) งบต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าได้แบบ Real Time ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและกรมสรรพกร เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจบริหารคลังสินค้า ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจอิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต สำนักงานบัญชี ผู้รับทำบัญชี ฯลฯโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
 

Key Feature

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

เราให้คุณมากกว่า “ซอฟต์แวร์คุณภาพ” รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร


Sales Order

ระบบจัดการงานขาย สามารถจัดทำใบเสนอราคา สั่งขาย ออกใบกำกับภาษี ตัดของออกจากคลัง และจัดของเพื่อนำส่งสินค้า โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างการ Post ตัด Stock อัตโนมัติ เพื่อรับรู้จำนวนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนและกำไรขั้นต้นได้อย่างง่าย

Purchase Order

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดทำได้ตั้งแต่การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณ และวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย ตาม Project ตลอดจนรองรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนซื้อสินค้าได้อย่างง่าย

General Ledger

ระบบงานบัญชี ที่รองรับ การเรียกดูบัญชีแยกประเภท การลงบันทึกรายวัน การออกงบทดลองและกระดาษทำการอัตโนมัติ รวมไปถึง การสร้าง Template ลงบัญชี และการตั้ง Accrue กลับรายการปรับปรุงบัญชีรายเดือน และการวิเคราะห์ GL แยกตามแผนก ตาม Job และตามสาขาได้

Inventory Control

ระบบการทำงานที่ครอบคลุม ทุกส่วนในส่วนของงานคลังสินค้า ไม่ว่า จะเป็นการตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว รองรับการ Scan Barcode ตัวสินค้า ตลอดจนการเรียกดู Report ยอด Stock คงเหลือพร้อมต้นทุน ได้แบบ Real Time

Warehouse Management

ระบบควบคุมงานคลังสินค้าที่รองรับการจัดทำ Movement Stock ได้แบบ Real Time และสามารถรองรับการวิเคราะห์ Report Movement Stock ได้แบบ By Project และ By Department ได้แบบง่าย

Accounts Payable

ระบบงานจ่ายเงินที่ครอบคลุมการจ่ายเงินตาม Project การรับวางบิล การออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย และที่ดีสุดคือระบบสามารถปริ้นเช็คได้ทุกธนาคาร และรองรับระบบ BankNet ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และยอดค้างชำระหนี้ได้

Accounts Receivable

ระบบการรับเงินที่รองรับการ จัดทำใบวางบิล การออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีก่อนรับเงิน การตัดรับเงิน การสามารถเก็บ Report การติดตามหนี้ การ Blacklist ลูกค้า ทั้งระบบสามารถอ้างอิงกันได้ ใช้งานง่าย ตลอดจน รองรับการวิเคราะห์การ์ดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีไปยังลูกค้าได้แบบง่าย

Multi Currency

รองรับรายรับรายจ่าย ในรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ การ Revalues เอกสารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ ณ ตอนสิ้นงวดบัญชีได้อัตโนมัติ

Petty Cash

ระบบเงินสดย่อยที่สามารถบันทึกรับชดเลยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย และวิเคราะห์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ยอดรับ ยอดจ่าย เพื่อกระทบยอดเทียบกับเงินสดย่อยคงเหลือในมือได้

Advance System

ระบบการบันทึกข้อมูล เงินทดรองจ่าย รองรับตั้งแต่ การขอเบิกเงินทดรองจ่าย การเบิกเงินทดรองจ่าย การขอเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการเคลียร์เงินทดรองจ่าย รวมไปถึง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามแผนก ตาม job และดูรายละเอียดยอดเงินค้างเคลียร์และกำหนดเคลียร์ได้อย่างถูกต้อง

Cheque and Bank

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

Budget Control

การงบประมาณ แยกแผนกแยก Job และสร้างนำงบประมาณไปวิเคราะห์สร้างงบการเงินได้ รอบรับทั้งแบบรายปี รายเดือน แบบการกำหนดสูตรเองหรือให้ระบบคำนวณให้ได้แบบง่าย

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถ เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

Audit and Internal Control

เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Fixed Assets

โปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพื่อให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคา การปันส่วนสินทรัพย์ การโอนย้ายสินทรัพย์ การขายสินทรัพย์หรือเลิกใช้สินทรัพย์ ทำให้ทราบกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทันที สามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา เข้าสู่โปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้ทุกตัว ภายใต้นิยาม “ถูก เร็ว ดี”
 5279
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์