รับเงินมัดจำ

รับเงินมัดจำ

เพื่อบันทึกรายการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้า ซึ่งสามารถอ้างอิงรายการรับเงินมัดจำนี้ไปหักจากยอดเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า หรือรายการรับชำระหนี้ได้ โดยอาจจะอ้างอิงรายการเงินมัดจำรับนี้ไปหักเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากใบสั่งขายได้หรือบันทึกโดยการเพิ่มรายการใหม่
 • สามารถอ้างอิงเงินมัดจำรับไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้
 • สามารถดึงรายการเช็ครับจากระบบเช็คมาบันทึกได้
 • สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้ โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ Expire Date ให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีรายงานรองรับ
 • สามารถรับชำระเงินมัดจำได้ ทั้งที่เป็น เช็ค,เงินโอน และเงินสด
 • สามารถคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดภาษีขายได้ในกรณีที่มีภาษี
 • สามารถบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีรายงานรองรับ
 • รองรับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
 • ในกรณีต้องการทำรับเงินมัดจำลักษณะใกล้เคียงกับใบรับเงินมัดจำที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับเงินมัดจำใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล
 • สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว
 • มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบรับเงินมัดจำไปใช้ในเมนูอื่นๆ
 • สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำได้ เช่น รายงานรับเงินมัดจำ, รายงานมัดจำคงเหลือ, รายงานการเคลื่อนไหวเงินมัดจำ เป็นต้น
 • สามารถ Drill down รายงานรับเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานรับเงินมัดจำ
 • รายงานมัดจำคงเหลือ
 • รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจำ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์