Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน กันยายน 2563

Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน กันยายน 2563

Prosoft ibiz Version - ประจำเดือน กันยายน 2563

พัฒนาการ Import ข้อมูลเอกสารรับเงินมัดจำ, จ่ายเงินมัดจำ, สต็อกสินค้า, เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ และเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มคอลัมน์เลขที่ PO ในรายงานสินค้าค้างส่ง และอื่นๆ

 169
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์