บทความบริหาร

บทความบริหาร

45 รายการ
กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้
443 ผู้เข้าชม
สำหรับภาวะเงินเฟ้อ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบกับทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ รวมถึงผลกระทบต่อประเทศ
360 ผู้เข้าชม
ต้องการเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าจะต้องยื่นให้กับทางกรมสรรพากร ซึ่งเราจะต้องทำให้ทางสรรพากรยอมรับด้วย เพราะว่าหากทำออกมาไม่ดี เป็นเท็จไม่ละเอียด ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธุรกิจก็จะโดนตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้จ่ายย้อนหลังสูงมากและปัญหามากมายตามมา ฉะนั้นแล้วจะต้องใส่ใจเรื่องบัญชีให้ดีต้องละเอียดและถูกต้องที่สุด
789 ผู้เข้าชม
มารู้จักกับคำถามยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อสินทรัพย์อย่างคำถามที่ว่า การทำบัญชีที่ดินและอุปกรณ์สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หากให้ดูตามข้อกฎหมายก็จะพบว่าจริง ๆ แล้วทางสรรพากรกล่าวว่า “รายงานที่มีลักษณะเป็นการลงทุน หมายถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการ ที่เป็นระยะเวลายาวนานถึง 1 ปี เพื่อรอระยะบัญชี” สามารถแปลได้ง่าย ๆ ว่า หากคุณซื้อสินทรัพย์ เช่น รถยนต์ เพื่อนำมาใช้กับกิจการงานต่าง ๆ ในราคา 2 ล้านบาท นั่นหมายความว่าคุณต้องใช้งานรถยนต์ไปก่อน 1 ปี หลังจากนั้นให้บันทึกรถยนต์เป็นสินทรัพย์ถาวรก่อนที่จะต้องทยอยเสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคา แต่ทว่าหากให้อธิบายโดยที่ไม่ทราบอะไรเลยอาจจะเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจ ดังนั้นสิ่งที่ควรรู้หากต้องการทำบัญชี ที่ดินและอุปกรณ์ก็คงจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการทำความรู้จักกับสินทรัพย์ถาวรกันก่อน
305 ผู้เข้าชม
การควบโอนกิจการ การควบรวมกิจการ (Merger) หมายถึง กรณีที่นิติบุคคลตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป มีการโอนกิจการหรือทรัพย์สินหรือ หุ้นทั้งหมดให้แก่กันไม่ว่าในระดับผู้ถือหุ้นหรือในระดับบริษัท
437 ผู้เข้าชม
กฎหมาย คือข้อบังคับ กติกาของรัฐหรือของชาติ กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับ ควบคุม ความประพฤติของบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตาม หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่กำหนดไว้
511 ผู้เข้าชม
หากธุรกิจของคุณเริ่มมีการจ้างลูกจ้างแล้วก็จะมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมโดยนายจ้างจะจ่ายเงินประกันสังคมสมทบร่วมพร้อมกับที่หักออกจากรายได้ของพนักงานในทุกๆเดือนและยังมี "กองทุนเงินทดแทน" อีกกองทุนหนึ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนประจำปีให้ในช่วงทุกต้นปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถึงเวลาต้องส่งรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงแก่สำนักงานประกันสังคมแล้ว
7774 ผู้เข้าชม
เทศกาล ยื่นภาษี ใกล้เข้ามาแล้ว ช่วงต้นปี 2565 กรมสรรพากร จะเปิดให้ประชาชาชนที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนดยื่นภาษี "สำนักงานประกันสังคม" ชี้แจงแนะนำผู้ประกันตน ดังนี้
629 ผู้เข้าชม
การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ หรือ e-Registration เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปิดบริษัท ซึ่งสะดวกและประหยัดกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบกระดาษ
956 ผู้เข้าชม
บริษัทเอกชน จำกัด(Company Limited, Ltd.) หรือบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 กำหนดให้มีหุ้นทุน 2 ประเภท คือ
250 ผู้เข้าชม
การมอบอำนาจคือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน หรือการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง
438 ผู้เข้าชม
5124 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์