คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@onlinesoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-739-5902 (AUTO)

support@onlinesoft.co.th

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี


Personal Income Tax : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

คำศัพท์

ความหมายของคำ

 Additional Filing  ยื่นเพิ่มเติม
 Address of representative  ที่อยู่ของผู้แทน
 Allowance and Exemption after Deduction of Expenses  รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
 Assessable Income Under Section 40 (1) (2)  รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)
 Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548  วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
 Country  ประเทศ
 Date of Birth  วันเดือนปีเกิด
 Deceased during tax year  ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 Dividend tax credit from item  เครดิตภาษีเงินปันผล
 Dividends from foreign companies  เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ
 Divorced during tax year  หย่าระหว่างปีภาษี
 Divorced/Widowed  หม้าย
 Filing Status  สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ
 Government pension fund  เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 Group of persons  คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 Has income under Section 40 (1) only and filing separately  มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ
 Has income under Section 40 (1)-(8)  มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)
 Has no income  ไม่มีเงินได้
 I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and  attachment forms .  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้
 I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน .....บาท
 In case spouse has no income and is a foreigner, please specify  กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ
 Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income  รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
 Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund  เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 Individual  บุคคลธรรมดา
 Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)  ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
 Joint filing  รวมคำนวณ
 Less purchasing price Gains  เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
 Marital status  สถานภาพสมรส
 Marriage existed throughout this tax year  สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
 Married  สมรส
 Married during this tax year  สมรสระหว่างปีภาษี
 Nationality  สัญชาติ
 Non-registered ordinary partnership  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 Passport No.  เลขที่หนังสือเดินทาง
 Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
 Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
 Private teacher aid fund contribution  เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 Provident fund contribution  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 Regular Filing  ยื่นปกติ
 Relationship to taxpayer  ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้
 Rental of properties  การให้เช่าทรัพย์สิน
 Representative  ผู้แทน
 Request for Tax refund  คำร้องขอคืนเงินภาษี
 Securities and Exchange law  พ.ร.บ. หลักทรัพย์
 Separate filing  แยกยื่นแบบแสดงรายการ
 Separate filing only Section 40 (1)  แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)
 Severance pay under Labor Law  เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน
 Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)  เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
 Signature  ลงลายมือชื่อ
 Single  โสด
 Spouse  คู่สมรส
 Statement of Certification  คำรับรอง
 Tax Overpaid  ภาษีที่ชำระไว้เกิน
 Tax Payable  ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม
 Taxpayer  ผู้มีเงินได้
 Taxpayer Identification No.  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 Taxpayer Status  สถานภาพของผู้มีเงินได้
 The donor must be an individual with Thai citizenship  ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
 Trade Name  ชื่อสถานประกอบการ
 Undivided estate  กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 Unit in Long-Term Equity Fund  หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

โปรแกรมบัญชี ฟังก์ชั่น ที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี


อ้างอิง : http://www.rd.go.th
 327
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์